Oferta - Marketing
Marketing jest procesem planowania i wdrażania koncepcji obejmuj±cej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoj± cele indywidualne oraz organizacyjne. Należy podkre¶lić wagę korzystnych transakcji wymiennych, które zaspokajaj± cele zarówno kupuj±cych, jak i sprzedaj±cych idee, produkty i usługi. Marketing, to dostarczanie wła¶ciwego produktu na wła¶ciwy rynek, we wła¶ciwym czasie i po wła¶ciwej cenie.

Jeżeli zainteresuje Państwa który¶ z poniższych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowi±zuj±co) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a następnie prze¶lemy go Państwu bezpłatnie licz±c jednak, że na dalszym etapie współpracy, powierz± nam Państwo napisanie danego materiału.

Tematy z pozostałych dziedzin można znaleĽć pod odpowiednimi odno¶nikami lub w bazie przykładowych tematów.

Przykładowy zakres tematyki w dziedzinie marketingu z którego jeste¶my w stanie napisać publikacje:

Temat
Strategia marketingowa firmy
Promocja działalności
Marketing jako element strategii firmy
Rola reklamy jako narzędzia realizacji strategii przedsiębiorstwa
Reklama jako instrument aktywizacji sprzedaĹĽy
Marka produktu w strategii firmy
Działalność konkurencyjna firmy
Analiza sektora i konkurencji
Reklama w firmie
Promocja jako element marketingu
Marketing i reklama jako instrumenty realizacji strategii firmy
Strategia przedsiębiorstwa
Metody analizy strategicznej i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji strategicznych przedsiębiorstwa
Konkurencja w sektorze
Kierunki strategiczne dziaĹ‚alnoĹ›ci marketingowej firmy „X”
Biznes Plany
DziaĹ‚ania marketingowe na przykĹ‚adzie firmy „X”
Kreowanie orientacji rynkowej przedsiębiorstwa w procesie jego transformacji
Optymalizacja oferty produktowej np
Metody analizy sektora ubezpieczeń na życie w Polsce
Działania przedsiębiorstwa usługowego przy wprowadzaniu nowej oferty rynkowej
Ocena strategii rozwoju przedsiÄ™biorstwa na przykĹ‚adzie firmy ”X”
ZarzÄ…dzanie strategiczne jako nowoczesna koncepcja zarzÄ…dzania przedsiÄ™biorstwem na przykĹ‚adzie firmy „X”
Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa
Zjawisko nieuczciwej i zakazanej reklamy
Strategia marketingowa przedsiÄ™biorstwa usĹ‚ugowo-transportowego na przykĹ‚adzie przedsiÄ™biorstwa „X”
Bariery wejścia na rynek nowo otwartego przedsiębiorstwa handlowego w transformującej się gospodarce
Wykorzystanie instrumentĂłw marketingowych w maĹ‚ym przedsiÄ™biorstwie handlowym na przykĹ‚adzie firmy „X”
Wybrane elementy promocji stosowane przez firmÄ™ ”X”
Elementy, funkcje i znaczenie planu marketingowego dla rozwoju maĹ‚ych i Ĺ›rednich przedsiÄ™biorstw na przykĹ‚adzie firmy ”X”
Strategiczne kierunki rozwoju firmy ”X” w dziedzinie walki z konkurencjÄ… i pozyskania nowych klientĂłw
Plan marketingowy przedsiÄ™biorstwa przemysĹ‚owego na przykĹ‚adzie firmy ”X”
Budowa planu marketingowego na przykĹ‚adzie firmy ”X”
Public relations jako współczesna forma kontaktĂłw przedsiÄ™biorstwa z otoczeniem na przykĹ‚adzie firmy ”X”
Reklama jako narzÄ™dzie realizacji strategii marketingowej firmy ”X”
Biznes Plan na przykĹ‚adzie nowo powstajÄ…cej firmy ”X”
Analiza strategii firmy ”X”
Reklama w mediach
Projektowanie i zarzÄ…dzanie kanaĹ‚ami dystrybucji w przedsiÄ™biorstwie na przykĹ‚adzie firmy ”X”
Projekt rozwoju promocji usĹ‚ug w banku ”X”
Analiza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
Analiza programu kampanii reklamowej na przykĹ‚adzie firmy „X”
Analiza dziaĹ‚aĹ„ marketingowych przyjÄ™tych przez firmÄ™ „X”
Analiza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
Badania marketingowe i ich skuteczność w procesie tworzenia oferty handlowej
Cena jako narzÄ™dzie marketingu mix w usĹ‚ugach telekomunikacyjnych na przykĹ‚adzie firmy „X”
Ekonomiczne i finansowe aspekty dziaĹ‚alnoĹ›ci reklamowej przedsiÄ™biorstwa na przykĹ‚adzie firmy handlowej „X”
Marketing jako element strategii rozwoju firmy na przykĹ‚adzie przedsiÄ™biorstwa „X”
Promocja przedsiÄ™biorstwa telekomunikacyjnego na przykĹ‚adzie firmy „X”
Znaczenie reklamy w budowaniu wizerunku marki
Strategia marketingowa firmy handlowo - usĹ‚ugowej „X” na rynku miÄ™dzynarodowym
Strategia promocji produktĂłw przedsiÄ™biorstwa na przykĹ‚adzie „X”
Analiza marketingowa wybranego przedsiębiorstwa transportowego
Analiza strategiczna firmy „X” jako podstawa do zaĹ‚oĹĽeĹ„ strategii rozwoju
Dystrybucja jako element logistycznego zarzÄ…dzania przedsiÄ™biorstwem na przykĹ‚adzie firmy „X”
Kierunki strategii rozwoju na przykĹ‚adzie przedsiÄ™biorstwa „X”
Marka jako narzÄ™dzie polityki produktu na przykĹ‚adzie firmy „X”
Public relations jako sposĂłb tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykĹ‚adzie organizacji „X”
Public relations w administracji publicznej
Strategia produktu przedsiÄ™biorstwa „X”
Strategia marketingowa przedsiÄ™biorstwa na przykĹ‚adzie firmy „X”
Strategia rozwoju gminy „X”
Analiza i diagnoza strategii rozwoju firmy „X”
Strategia wprowadzenia nowego produktu na rynek zagraniczny
Biznes plan przedsiÄ™biorstwa cateringowego „X”
Proces internacjonalizacji przedsiÄ™biorstwa na przykĹ‚adzie firmy „X”
Wykorzystanie analizy strategicznej w ksztaĹ‚towaniu strategii przedsiÄ™biorstwa odzieĹĽowego „X”
FormuĹ‚owanie strategii w jednostce samorzÄ…du terytorialnego na przykĹ‚adzie miasta „X”
Czynniki ksztaĹ‚tujÄ…ce konkurencyjność firmy transportowej na przykĹ‚adzie firmy „X”
Projekt strategii firmy na przykĹ‚adzie spółki „X”
Logistyczna obsĹ‚uga procesĂłw dystrybucji na przykĹ‚adzie firmy „X”
Logistyczna obsługa procesów dystrybucji
ZarzÄ…dzanie procesami logistycznymi w dziaĹ‚alnoĹ›ci zaopatrzeniowej przedsiÄ™biorstwa na przykĹ‚adzie firmy „X”
Konkurencyjność przedsiÄ™biorstwa na przykĹ‚adzie firmy „X”
Pozycja konkurencyjna małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE
Promocja marki „X” na polskim rynku konsumenckim
Public relations jako sposĂłb tworzenia wizerunku administracji publicznej na przykĹ‚adzie gminy „X”
Wprowadzenie nowego produktu na rynek zagraniczny
Analiza konkurencyjnoĹ›ci ubezpieczeĹ„ transportowych w Polsce na przykĹ‚adzie wybranych firm w latach 2005 – 2008
Znaczenie i istota marketingu w usĹ‚ugach materialnych na przykĹ‚adzie firmy „X”