Informacje Prawne
Wszystkie wykonywane przez nas opracowania i publikacje mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nie naruszający art. 272 kk. dotyczącego wyłudzenia poświadczenia nieprawdy jak również przepisów prawa autorskiego. Można ich użyć tylko jako dodatkową literaturę, pomocną do stworzenia swojej własnej autorskiej pracy, mogą one służyć wyłącznie jako baza wyjściowa lub zarys problematyki do dalszych rozważań.

Prawa do treści informacji i wniosków naukowych zawartych w danej publikacji nie przechodzą na osobę kupującą.

Nie udzielamy zgody na jakiekolwiek działania sprzeczne z polskim prawem autorskim i KK, w szczególności:
  • przywłaszczenie sobie autorstwa co do całości albo części opracowań,
  • wprowadzenie w błąd co do autorstwa,
  • jakiekolwiek działania mające charakter poświadczenia nieprawdy.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie, przeznaczenie i sposób wykorzystania wykonanych opracowań, analiz i wszystkich innych materiałów, także przez osoby trzecie po zakupie przez zlecającego. Nie ponosimy również odpowiedzialności za wykorzystanie przekazanych materiałów, w szczególności za niezgodne z prawem działania zleceniodawcy ani wyrządzone szkody z tym związane.

Serwis zobowiązuje się do zachowania ścisłej anonimowości oraz poufności informacji powierzonych w związku z wykonaniem zlecenia.

Autor serwisu dołożył wszelkich starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość i wartość użytkową. Jednakże autor nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących stron serwisu a w szczególności za odnośniki zewnętrzne.

Materiały zawarte w serwisie są objęte ochroną zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie mogą być powielane i kopiowane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez pisemnej zgody autora. Wszelkie prawa do materiałów własnych zamieszczonych w serwisie są zastrzeżone. Ewentualnie użyte nazwy obce występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli. Materiały aktualne ze źródeł zewnętrznych prezentowane są na podstawie art. 25 Prawa Autorskiego w granicach uzasadnionych celem informacji (art. 33. pkt 2.) i są własnością cytowanych podmiotów.

Naruszenie praw serwisu skutkuje odpowiedzialnością prawną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 115), ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego.