Oferta - Finanse
Finanse, to ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

Jeżeli zainteresuje Państwa któryś z poniższych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail, wówczas postaramy się (niezobowiązująco) ułożyć szczegółowy plan, opis (konspekt) dla danego tematu, a następnie prześlemy go Państwu bezpłatnie licząc jednak, że na dalszym etapie współpracy, powierzą nam Państwo napisanie danego materiału.

Tematy z pozostałych dziedzin można znaleźć pod odpowiednimi odnośnikami lub w bazie przykładowych tematów.

Przykładowy zakres tematyki w dziedzinie finansów z którego jesteśmy w stanie napisać publikacje:

Temat
Factoring
Zarządzanie należnościami
Emisja obligacji komunalnych
Instrumenty rachunkowości zarządczej wykorzystywane w systemie controllingu finansowego
Zarządzanie ryzykiem walutowym w firmach uczestniczących w obrotach gospodarczych z zagranicą
Finansowanie gmin - źródła finansowania
Wycena wartości przedsiębiorstwa – metody
Finansowanie agrobiznesu w ramach kredytów preferencyjnych
Leasing
Struktura i wykorzystanie majątku trwałego w przemyśle
Zobowiązania podatkowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Majątek trwały w firmie
Controlling i factoring w przedsiębiorstwie
Rynek inwestycyjno – budowlany w Polsce i w wybranym województwie
Analiza fundamentalna i techniczna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Factoring jako technika zabezpieczająca bieżące finansowanie działalności firmy
Finanse publiczne
Biznes Plany
Polski rynek ubezpieczeń na życie
Plan finansowy oraz analiza finansowa firmy „X” + arkusze w Excelu /
Finansowe aspekty prywatyzacji polskiej gospodarki
Całościowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki „X”
Podatki jako element stymulujący działalność przedsiębiorców
Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ”X”
Wpływ stopy procentowej na wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw
Leasing jako najwygodniejsza forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ”X”
Kondycja finansowa i majątkowa firmy ”X”
Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym
Zobowiązania podatkowe
Formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
System zarządzania finansami gminy
Rachunkowość zarządcza i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem
Finansowanie gminnej jednostki samorządu terytorialnego
Analiza finansowa jako narzędzie efektywności i gospodarki finansowej badanego przedsiębiorstwa
Kapitał obcy w prawie bilansowym i podatkowym
Formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Franchising jako strategia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Funkcjonowanie firm leasingowych w Polsce
Płynność finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ”X”
Zarządzanie kapitałem własnym w spółce z o.o
Konsekwencje dla polskich przedsiębiorstw, wynikające z nowej ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.
Fundusze inwestycyjne zbiorowego inwestowania
Faktoring jako forma finansowania towarowego
Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej
Plan restrukturyzacji spółki na najbliższe lata
Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju firmy ubezpieczeniowej w Polsce na przykładzie „X”
Analiza kondycji finansowej firmy na podstawie sprawozdań finansowych na przykładzie firmy „X”
Ocena sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa „X”
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie „X”
Ocena sytuacji finansowej firmy na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
Analiza finansowa przedsiębiorstwa handlowego na przykładzie firmy „X”
Analiza finansowa na przykładzie firmy „X”
Rachunkowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na przykładzie spółki „X”
Akcje jako instrument rynku kapitałowego
Bilans jako podstawowe źródło informacji o podmiocie
Controlling w strategii współczesnego przedsiębiorstwa
Giełda papierów wartościowych jako uczestnik rynku kapitałowego
Wpływ euro na funkcjonowanie międzynarodowego systemu walutowego
Znaczenie usług finansowych w działalności bankowej na przykładzie wybranych banków w Polsce
Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem „X”
Sprawozdania finansowe źródłem informacji dla zarządu na przykładzie firmy „X”
Wpływ euro na funkcjonowanie Międzynarodowego Systemu Walutowego
Leasing jako współczesna forma finansowania działalności gospodarczej
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki „X”
Polityka budżetowa w Unii Monetarnej
Zasady funkcjonowania strefy euro w sferze budżetowej
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej i majątkowej spółki „X”
Analiza źródeł finansowania dostępnych dla MSP na podstawie doświadczeń różnych firm
Metody szacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki medycznej „X”
Analiza porównawcza sprawozdań finansowych na przykładzie przedsiębiorstwa „X” i „Y”