(prace dyplomowe, prace magisterskie, prace licencjackie, prace inżynierskie,
referaty, opracowania, prace zaliczeniowe, analizy, publikacje i inne)

 

JESTEŚMY W STANIE NAPISAĆ MATERIAŁ Z RÓŻNEGO ZAKRESU – OTO PRZYKŁADOWY TEMAT:

 

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Procesy ekonomiczne zachodzące w każdym przedsiębiorstwie są warunkowane i determinowane posiadanym kapitałem, osiąganymi dochodami oraz wydatkami ponoszonymi na ich uzyskanie. Wszystkie decyzje zarządcze podejmowane w praktyce mają swe odzwierciedlenie w kategoriach finansowych, pieniężnych. Źródłem sukcesu firmy jest między innymi jakość zarządzania finansami. Kapitały na powstanie przedsiębiorstwa, finansowanie bieżącej działalności i planowane przedsięwzięcia rozwojowe można pozyskiwać z różnych źródeł. Kapitał stosowany do sfinansowania majątku przedsiębiorstwa i jego rozwoju można generalnie podzielić na kapitał własny i obcy. Kryterium ich wyodrębnienia jest pozycja prawna dawcy kapitału. Innym kryterium podziału kapitału jest źródło pochodzenia w stosunku do przedsiębiorstwa. I w tym zakresie będziemy stosować określenia: kapitał wewnętrzny i zewnętrzny. Każda decyzja inwestycyjna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się ściśle ze znalezieniem źródeł jej finansowania. Firma ma do wyboru różne metody zasilania finansowego swojego przedsięwzięcia: np. środki własne, pożyczka, rozszerzenie spółki o nowych inwestorów, emisja akcji, kredyt. Kapitał własny powinien stanowić główne źródło finansowania przedsiębiorstw. Może on mieć charakter wewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa, jak i zewnętrzny. Kapitał obcy jest przeważnie dodatkowym źródłem finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie, w sytuacjach niewielkich wewnętrznych zdolności akumulacyjnych przedsiębiorstwa może jednak stanowić główne źródło umożliwiające sfinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjno-rozwojowych. Generalnie, ze względu na okres wymagalności kapitału obcego, można go podzielić na długoterminowy (najczęściej okres spłaty wynosi powyżej jednego roku) i krótkoterminowy (spłata w okresie do jednego roku). Coraz bardziej powszechnym w gospodarce rynkowej źródłem finansowania inwestycji podejmowanych w przedsiębiorstwach jest leasing. Popularność tej formy finansowania obcego w praktyce, mimo dość znacznych kosztów, wynika z faktu, że firmy nie dysponując własnymi środkami finansowymi na inwestycje oraz mając trudności w uzyskaniu kredytów bankowych, mogą skorzystać z umowy leasingu. Nie są w niej wymagane praktycznie żadne zabezpieczenia, bowiem właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje w trakcie umowy leasingodawca. W warunkach ostrej konkurencji panującej między przedsiębiorstwami, leasing umożliwia wdrażanie nowych technik i technologii rokujących wysoką efektywność. Nie inwestując własnych kapitałów leasingobiorca ma możliwość podejmowania szybkich decyzji rozwojowych i realizacji nieprzewidzianych inwestycji. Stosowanie leasingu ma również tę pozytywną cechę, iż nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej firmy, gdyż operacja leasingowa nie figuruje w bilansie jako zobowiązanie. Uzyskanie dóbr inwestycyjnych to konieczność zaangażowania znacznych środków. Tytuł własności schodzi jednak na plan dalszy wobec możliwości uzyskania ekonomicznego władania nad tymi dobrami. Konstrukcją finansową, spełniającą powyższy warunek, stał się ponad 30 lat temu leasing. Leasing jest alternatywną formą rozwoju własnej firmy w oparciu o użytkowanie środka trwałego w formie najmu. Ekonomiczny sens leasingu wyraża się w możliwości trwałego korzystania z dóbr o charakterze produkcyjnym w celu dalszego użycia ich do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za określoną opłatę pieniężną (rata leasingowa), uiszczaną w oznaczonych odstępach czasu z bieżących dochodów z wyżej wymienionej działalności bez konieczności uzyskania na ten cel kapitału. Przez trwałość używania należy rozumieć posiadanie praw do przedmiotu leasingu zbliżonych do praw właściciela, chociaż bez samego tytułu własności, wyrażającą się w odpowiednio długim okresie użytkowania lub zapewnieniu nabycia przedmiotu leasingu po wygaśnięciu prawa do użytkowania. Leasing bardzo często mylnie jest utożsamiany z kredytem bankowym lub sprzedażą ratalną. Od tej ostatniej różni się przede wszystkim tym, że w leasingu przez cały jego okres prawo własności użytkowanego przedmiotu pozostaje przy leasingodawcy. W kredycie do dyspozycji kredytobiorcy stawia się środki pieniężne, w leasingu – towar (konkretne urządzenia). Wymogi dotyczące zabezpieczeń spłaty kredytu są znacznie bardziej rygorystyczne niż w przypadku spłaty rat leasingowych. Leasingodawca posiada zabezpieczenie w prawie własności do przedmiotu leasingu. Spłaty rat kredytowych w początkowej fazie przewyższają spłaty rat leasingowych, a więc są odwrotnie proporcjonalne do możliwości płatniczych inwestora. W określonych przypadkach u leasingobiorcy pełna kwota spłat rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu (obniża podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym), zaś w kredycie tylko odsetki od pożyczonej kwoty stanowią koszt uzyskania przychodu. Najczęściej stosowaną dotąd formą leasingu w Polsce jest leasing operacyjny. Przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest odpłatne oddanie przedmiotu leasingu do użytkowania na czas oznaczony. Leasingobiorca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy ma też możliwość jej przedłużenia lub zawarcia nowej umowy. Oczywistym jest, że strony układając swoje stosunki na gruncie powyższych przepisów oraz kodeksu cywilnego, obowiązane są do ich respektowania i działania zgodnego z literą prawa. Stosowanie leasingu ma również tę pozytywną cechę, iż nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej firmy, gdyż operacja leasingowa nie figuruje w bilansie jako zobowiązanie. Reasumując, leasing spełnia następujące funkcje: stanowi instrument finansowania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa; sprzyja prowadzeniu procesów inwestycyjnych przy minimalnym początkowym zaangażowaniu środków własnych; ułatwia dostęp do środków produkcji przy braku własnych zasobów kapitałowych; sprzyja zmniejszeniu ryzyka inwestycyjnego; daje możliwość uzyskania oferty leasingowej dopasowanej do indywidualnych oczekiwań; zwiększa elastyczność działania, innowacyjność oraz konkurencyjność firmy; daje również możliwość swobodnego kształtowania wysokości, jak i rozkładu w czasie opłat leasingowych, uwzględniających możliwości płatnicze firmy; a także sprzyja zwiększeniu płynności finansowej przedsiębiorstwa, uzyskiwaniu korzyści bilansowych oraz podatkowych.

... to tylko krótki opis tematu

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI ORAZ LISTĄ POZOSTAŁYCH TEMATÓW


Zobacz pozostałe: Tematy prac magisterskich